opgesteld op 01/03/2023 
laatste wijziging 08/03/2023

DISCLAIMER
De inhoud van deze site is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd. Am Bach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de website. Am Bach kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of gevolg-schade ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van deze site of van sites waarnaar verwezen wordt vanuit ambach.online. Am Bach aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de informatie die op deze website wordt gepubliceerd, noch voor informatie op de sites waarnaar wordt verwezen.

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om tekst of beeldmateriaal van deze site, voor gebruik te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Am Bach.

Am Bach heeft alles in het werk gesteld om bij het gebruik van data, teksten en beelden op deze site geen belangen van derden te schenden. Een ieder die niettemin meent dat op deze site materiaal gebruikt is zonder dat daarover met hem of haar als mogelijke rechthebbende afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact met ons op te nemen.


BEELDMATERIAAL

Am Bach gaat zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van bepaald beeldmateriaal, dan zal deze op diens verzoek worden verwijderd.